Bước 3: Duyệt phương án thiết kế

DUYỆT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CHỈ NHỰA NỘI THẤT

Chỉnh sửa phương án trước khi duyệt phương án
Sau khi hoàn tất ý tưởng thiết kế chúng tôi sẽ trình bày ý tưởng thiết kế cho khách hàng, ý tưởng có thể được điều chỉnh một vài lần cho hoàn chỉnh so với nhu cầu sử dụng để khách hàng duyệt.